Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Công ty cp thực phẩm 1.6

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Giấy chứng nhận sản phẩm bánh, kẹo tại Công ty CP thực phẩm 1.6 Food đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018

1.Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 là gì?

SO 22000: 2018 (Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain/ Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm) được thiết kế dựa trên nền tảng của việc thực hành các nguyên tắc HACCP, GMP trong toàn chuỗi thực phẩm. Trong đó, việc nhận biết các quá trình trọng yếu, phân tích các mối nguy, xác định các điểm kiểm soát tới hạn… để thiết lập các biện pháp kiểm soát thích hợp kết hợp với thực hành và theo dõi sự tuân thủ được xem là những yếu tố then chốt dẫn tới thành công.

bánh sinh nhật đạt tiêu chuẩn vệ sinh ISO vinh

bánh sinh nhật đạt tiêu chuẩn vệ sinh ISO vinh

2. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn Thực phẩm.
Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ban hành 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm có quy định: ” Các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 sẽ không thuộc diện phải xin cấp: “Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”
Để được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm doanh nghiệp cần phải đáp ứng:
+ Điều kiện nhà xưởng đáp ứng tiêu chuẩn ISO.
+ Áp dụng và duy trì quy trình an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO.

bánh sinh nhật đạt tiêu chuẩn vệ sinh ISO vinh

bánh sinh nhật đạt tiêu chuẩn vệ sinh ISO vinh

Tin tức liên quan

0 items